Instant Updates

Vacancies for Technical Assistant, Labourer - Gem & Jewellery Research & Training Institute Closing Date: 24.02.2020

பதவி வெற்றிடம் - தொழில்நுட்ப உதவியாளர், தொழிலாளி - மாணிக்கம் மற்றும் நகை ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவகம்
விண்ணப்பமுடிவுத் திகதி - 24.02.2020

 

No comments